Toplumsal Katkı ve Sürdürebilirlik Komisyonu

TOPLUMSAL KATKI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİSYONU
 
Genel Bilgiler
Toplumsal Katkı ve Sürdürülebilirlik Birim Komisyonu, dayanağını Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Toplumsal Katkı ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü Yönergesinden alır. Komisyon, dekan veya yardımcısının başkanlığında Fakültemizde görevli akademik veya idari personelden olmak üzere en az 3 (üç) üyeden oluşur. Komisyonda öğrenci temsiliyeti sağlanır. Birim Komisyonu, üyeleri arasından birim temsilcisini seçer.
Birim Komisyon üyelerinin ve temsilcisinin görev süresi 3 (üç) yıldır. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için aynı esaslara göre yeni üye üç yıllığına görevlendirilir. Koordinatörlükle ilgili toplantılarda birim temsilcisinin bir takvim yılı içerisinde izinsiz veya mazeretsiz olarak iki toplantıya katılmaması durumunda birim temsilciliği görevi sonlandırılır.
Birim Komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşit olması durumunda Başkanın oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır. Birim komisyonunda yer alan öğrencinin oy hakkı yoktur.
Komisyonun Görevleri
  • Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, birime tanımlanan toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi sürecinde yapılacak çalışmaları yürütmek
  • Koordinatörlük çalışmalarına birim bazında katkı sağlamak
  • Toplumsal ihtiyaçları, sorunları ve araştırma konularını belirlemek amacıyla konferans, sempozyum, seminer, çalıştay gibi etkinlikler düzenlemek
  • Toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında her türlü medya faaliyetini yürütmek
  • Toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında sosyal sosyal medya vasıtasıyla Fakültenin tanıtımını yapmak
  • Birim tarafından bir önceki takvim yılında yürütülen toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik faaliyetlerine yönelik çalışmaları kapsayan raporu hazırlayarak her yılın Ocak ayı sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Toplumsal Katkı ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğüne sunmak
  • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Toplumsal Katkı ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü Yönergesi hükümleri dairesinde gerekli diğer çalışmaları yürütmek
  • Yıllık çalışma takvimine göre iş ve işlemleri takip etmek
Komisyon Üyeleri
Başkan (Dekan Yardımcısı) Doç. Dr. Emine BATTAL
Üye Dr. Öğr. Üyesi Zahide KESKİN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şamil BAŞ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KAZDAL
Üye Dr. Öğr. Üyesi İmran ÇELİK
Üye Dr. Öğr. Üyesi Abdulrahman ACER
Üye Arş. Gör. Dr. İrfan KARADENİZ
Üye Arş. Gör. Rümeysa TAŞKIN