Politikalarımız

Politikalarımız
Fakültemizin kalite güvencesi politikası şu şekildedir:
•          Kalite Güvence Sistemine paydaşlarımızın etkin katılımını sağlayarak katılımcı, paylaşımcı ve dinamik bir yönetim anlayışı ile iç ve dış paydaşların tüm süreçlerdeki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak.
•          Öğrenci odaklı eğitim-öğretim anlayışıyla, değişen ve gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda programlarını uluslararası standartlara uygun olarak güncelleyip nitelikli bireyler yetiştirmek
•          Ulusal ve uluslararası kalite standartları doğrultusunda teknolojik gelişmelerden de yararlanarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürekli iyileştirmek.
•          Fakültemizi, ilahiyat alanında bilimsel araştırma faaliyetlerinde bölge ve ülke önceliklerini dikkate alan önemli bir bilgi üretim merkezi haline getirmek.
•          Toplumsal duyarlılık ilkesiyle hareket eden, toplumun vicdanı ve sesi olan sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek.
•          Kaliteyi fakülte içerisinde yaygın bir kültür haline getirmek, girişimcilik ve inovasyonu destekleyerek “Planla - Uygula - Kontrol et - Önlem al” yaklaşımını yaygınlaştırmak.
 
Fakültemizin eğitim öğretim politikası şu şekildedir:
•          Program ve ders içerikleri ile staj ve uygulama imkânları iç ve dış paydaş görüşleri dikkate alınarak oluşturulan; nesnel, şeffaf ve etkin bir değerlendirme sistemine dayalı program ve ders öğrenme çıktıları geliştirmek ve belli periyotlarla güncellemek.
•          Öğrencilerin ilahiyat alanındaki mesleki yetkinliklerinin yanı sıra öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile araştıran, öğrenen, bilgiyi işleyerek değer üreten, uygulama becerilerine sahip ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet sunacak nitelikli bireyler yetiştirmek.
•          Öğretim elamanlarının, alanın ve zamanın gereklerine uygun eğitim öğretim model ve uygulamalarına yönelik bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan etkinlikler planlamak ve uygulamak
 
Fakültemizin araştırma geliştirme politikası şu şekildedir:
Bilgi ve değer üreten üniversite sloganı ile araştırma faaliyetlerini uluslararası standartlarda yürüten üniversitemizin politikalarına uygun olarak
•          Bölgenin, ülkenin ve tüm insanlığın sosyal, kültürel ve bilimsel gelişimine katkı sağlayan,
•          Dış paydaşlarla iş birliğinin artırılması ve geliştirilmesi için süreçleri iyileştiren,
•          Araştırma-Geliştirme çalışmalarının üniversite bünyesindeki Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile iş birliği halinde yürütülmesini, kaynak ve altyapının kurumsal hedefler doğrultusunda kullanımını güvence altına alan,
•          Araştırmacıların nitelikli çalışmalar planlaması ve yürütebilmesine katkı sunmak için gerekli altyapı ve kaynağı sağlayan,
•          İlahiyat alanındaki bilimsel araştırma faaliyetlerinde bölgesel, ulusal ve uluslararası öncelikleri dikkate alan önemli bir bilgi üretim merkezi haline gelmektir.
 
Fakültemiz toplumsal katkı politikası şu şekildedir:
•          Dini ilimler alanında bölge, ülke ve evrensel ölçekli sorunlara öncelik vermek     
•          İç ve dış paydaşlardan alınan düzenli ve sistematik geri bildirimler doğrultusunda toplumun dini sorunlarına çözüm geliştirmek ve araştırma-geliştirme odakları belirlemek
•          Akademik kadroyu toplumsal katkıya yönelik faaliyetlere teşvik etmek ve destek sağlamak
•          Kitle iletişim araçlarını etkin kullanarak dini konularda toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek
•          Topluma yönelik dini içerikli akademik ve sosyal faaliyetler gerçekleştirmek
•          Toplumsal duyarlılık ilkesiyle hareket eden, toplumun vicdanı ve sesi olan sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve bunlara destek olmak
Fakültemiz yönetim sistemi politikası şu şekildedir:
•          Eğitim öğretim ve araştırma geliştirme faaliyetlerinde paydaş katılımını esas alarak, öğrenci ve çalışanlar başta olmak üzere tüm paydaşların memnuniyetinin sağlanmasına yönelik gerekli değerlendirmeleri yapmak ve gerekli durumlarda iyileştirme çalışmalarını yürütmek
•          Personelin motivasyonunu, etkinlik ve verimliliğini artırmak için mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik tüm faaliyet ve uygulamaları desteklemek
•          Kaynakların ekonomik, etkin ve verimli kullanımını artırmak için süreç ve risk yönetimi uygulamasını sistematik bir şekilde tüm faaliyetlere yansıtmak
•          Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratarak olası meslek hastalıkları ve iş kazalarını önleyici tedbirler almak
•          Kurumda Kalite Güvence Sistemi ve kalite kültürünün yerleşmesini sağlayarak PUKO (planla, uygula, kontrol et, önlem al) döngüsünün etkin ve verimli bir şekilde işletilmesini sağlamak üzere yenilikçi, katılımcı, şeffaf, adil, sorgulanabilir, hesap verebilir ve liyakatin esas alındığı yönetim modeli benimsenmiştir.