Ödünç Kuralları

1- Fakültemiz kütüphanesinde ödünç verme kuralları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kütüphane Yönetmeliği ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ödünç Verme Yönergesi çerçevesinde belirlenmiştir. Bu yönerge hükümlerini İlahiyat Fakültesi Dekanı yürütür.

2- Ansiklopedi, sözlük, atlas ve benzeri danışma kaynakları, tezler, el yazması ve nadir eserler, süreli yayınlar, mikrofilmler ile birimcilerce tespit edilen diğer eserler kütüphane dışına ödünç verilemez.

3- El yazması eserlerden yararlanma:

Yazma ve nadir eserler ile arşiv materyalinin incelenmesi, eserin bibliyografik künyesini içeren bir dilekçe karşılığında mümkündür. İnceleme kütüphane personeli gözetiminde Nadir Eserler ve Yazmalar Bölümünde gerçekleştirilir.Yazma eserlerden fotokopi çekilmesine izin verilmez.

5-Tezlerden yararlanma:

Akademik tezleri kütüphane dışına ödünç verilemez ve fotokopi edilemez. Ancak tez danışmanı veya tezi hazırlayanın yazılı izni olarak tezin tamamından, birim içerisinde fotokopi çekilmesine izin verilir.

6- Üniversite mensupları aşağıda belirtilen kurallarla ödünç kitap alabilir:

Öğretim üyeleri bir ay süreyle 5 kitap, Lisan üstü Öğrencileri bir hafta süreyle bir kitap, Lisans öğrencileri ve İdari personel 1 hafta süreyle 1 kitap ödünç alabilirler.

7- Gününde iade edilmeyen ve ödünç verme süresi uzatılmayan her bir kitap için günlük 50 Yeni Kuruş gecikme cezası uygulanır ve 1 yıl süreyle ödünç kitap verilmez.

8- Ödünç alınan materyallerin kaybedilmesi veya yıpratılması durumunda:

a- Ödünç aldığı kitaba zarar verenler kitap değerini tazmin etmekle yükümlüdürler.

b- Ödünç aldığı kitabı kaybedenler bu kitabı temin ederek 1 ay içinde kütüphaneye iade etmekle yükümlüdür.

c- Bu sağlanamıyorsa kitabın rayiç değeri alınır ve varsa gecikme cezası uygulanır.

d- Fiyatı belli olmayan ve rayiç bedeli altında görülen kitapların değeri, Arşiv ve Dokümantasyon Koordinatörlüğü tarafından belirlenir.

9- İlişik kesme:

Fakülteden ayrılmak veya emekli olmak durumunda olan akademik ve idari personel ile mezun olma durumuna gelen Lisans ve Lisans üstü öğrencileri hakkındaki ilişik kesme ve mezuniyet işlemleri ancak Kütüphane yetkilisinden, üzerinde herhangi bir kitap olmadığını gösterir bir belge alındıktan sonra başlatılır.