Birim Kalite Komisyonu

BİRİM KALİTE KOMİSYONU
 
Genel Bilgiler
Birim Kalite Komisyonu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi çerçevesinde; Dekan ya da dekan yardımcısının başkanlığında, birim sekreterinden ve ilgili birimin Birim Yönetim Kurulu tarafından seçilen, tercihen kalite konusunda tecrübeli öğretim elemanlarından olmak üzere en az 5 (beş) üyeden oluşur. Birimin Üniversite Kalite Komisyonunda üyesi bulunması hâlinde bu üye Birim Kalite Komisyonunun doğal üyesi sayılır.
Birim Kalite Komisyonu üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır. Görev süresi sona ermeden ayrılan üyenin yerine veya herhangi bir nedenle boşalan üyelik için aynı esaslara göre yeni üye üç yıllığına seçilir.
Komisyonun Görevleri
  • Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon sürecinde yapılacak her türlü çalışmanın yürütülmesini sağlamak
  • Birim İç Değerlendirme Raporu’nu hazırlamak
  • Birimde Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından yapılacak belgelendirme ve sonrası değerlendirme çalışmaları için gerekli hazırlıkları yapmak; bu kuruluşlara her türlü desteği vermek
  • Kalite Komisyonunun kararlarını ilgili birimin ilgili bölüm, program, alt birimlerine duyurmak; uygulamalarına katkı sağlamak ve sonuçlarını izlemek
  • Faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlayacakları yıllık raporu Ocak ayı sonuna kadar Üniversite Kalite Komisyonuna sunmak
  • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi ve Üniversite Kalite Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda gerekli diğer çalışmaları yürütmek
  • Birimin iç kontrol süreçlerini yürütmek
  • Birimin risk yönetimi süreçlerini takip etmek
  • Yıllık çalışma takvimine göre iş ve işlemleri takip etmek
Komisyon Üyeleri
Başkan (Dekan Yardımcısı) Prof. Dr. Bayramali NAZIROĞLU
Üye (Üniversite Kalite Komisyonu) Prof. Dr. H. Yusuf ACUNER
Üye Dr. Öğr. Üyesi Zahide KESKİN
Üye Arş. Gör. Yaşar Emrah KOŞDAŞ
Üye Arş. Gör. Büşra ÇETİN
Üye (Fakülte Sekreteri) Yusuf KAR