Amaç ve Hedefler

Stratejik amaç ve hedefler
Amaç 1. Kaliteli eğitim öğretim hizmeti sunarak bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştirmek ve başarılı öğrencilerin lisansüstü eğitime teşvik edilmesini sağlamak
Hedef 1.1. Programlarda yer alan derslerin kredi değerlerini belirlemek için iş yükü anketleri uygulamak
Hedef 1.2. Öğrencilerin, akademik danışmanlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla anketler uygulamak
Hedef 1.3. Öğrenci başarı durum formlarının her dönem başında akademik danışmanlar tarafından hazırlanmasını sağlamak
Hedef 1.4. Staj veya uygulama imkanlarını artırmak
Hedef 1.5. Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede ara sınav ve final sınavları dışında "Başarı Değerlendirme Yöntemlerini" (BDY) kullanmak (proje, ödev, uygulama, okuma vb.)
Hedef 1.6. 21. yy yetkinliklerini program kazanımlarına yansıtmak
Hedef 1.7. Merkezi yerleştirme ile gelen öğrencilere üniversitemizi ve ilimizi tanıtan programlar yapmak
Hedef 1.8. Merkezi yerleştirme dışında kalan öğrenciler için (YÖS, ÇAP, Yandal, Özel Yetenek, Yatay Geçiş, Lisansüstü) tanıtım faaliyetleri yapmak
Hedef 1. 9. Öğrencilerin akademik ve kariyer gelişimini izlemek üzere çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek
Hedef 1.10. Eğitim öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesini sağlamak
Hedef 1.11. Önceki formal, non-formal ve informal öğrenmeler konusunda öğrencilere bilgilendirme çalışmaları yapmak
Hedef 1.12. Kurum dışından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanı seçimi ve davet edilmesi usullerini tanımlamak
Amaç 2. Araştırma ve geliştirme çıktılarının toplumsal faydaya dönüştüğü nitelikli araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmek
Hedef 2.1. Birimler tarafından Ar-Ge süreçleri ile eğitim-öğretim süreçlerinin bütünleştiği alanlar ile ilgili çalışmalar yapmak
Hedef 2.2. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapıya katkı sağlayan araştırma çalışmaları yapmak
Hedef 2.3. Birimler tarafından öğretim elamanlarının araştırma performanslarını izlemek ve teşvik etmek
Hedef 2.4. Birimlerin Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili ve öğretim elemanlarının araştırma performansını da kapsayan yıllık özdeğerlendirme ve iyileştirme faaliyetlerini içeren rapor hazırlayıp web sayfalarından duyurmak
Amaç 4. Yönetim ve organizasyon yapısı ile kurum kültürünü geliştirilmek
Hedef 4.1. Organizasyon yapısı ve iş akış süreçlerini güncel tutmak
Amaç 5. Paydaşlara sunulan hizmetleri nicelik ve nitelik olarak arttırmak
Hedef 5.1. İç ve dış paydaşlardan alınan görüşler çerçevesinde programlar tasarlamak
Hedef 5.2. Ders bilgi paketlerini oluşturmak ve güncel tutmak
Hedef 5.3. Mezunlarla iletişimi güçlü tutmak
Hedef 5.4. Akademisyenlerin yazılı sınavlarda alternatif soru tiplerini kullanmalarını sağlamak
Hedef 5.5. Birimler tarafından program tanıtımları yapılarak başarılı öğrencilerin tercihlerini artırmak