İslam Hukuku Anabilim Dalı

İslâm Hukuku, dinin pratik hayata ilişkin hükümlerini belirli delillere ve kaynaklara dayanarak ortaya koyan ve böylece ferdin dinî hak ve yükümlülüklerini bilmesini sağlayan bir bilimdir. İslâm Hukuku temelde ilahî vahye dayanmakla birlikte oluşumunda insanî unsurlara da (içtihatlar, kamu yararı, adetler vb.) yer vermiştir. İslâm Hukuku aynı zamanda İslâm’ın itikadî, vicdanî, metafizik yönlerinin dışında kalan nesnel kurallarını saptamayı hedefleyen bir bilimdir. Bu nesnel kuralların hemen hepsi doğrudan ya da dolaylı olarak insanların canlarının, akıllarının, dinî inançlarının, mallarının ve namuslarının korunmasını amaçladığı gibi insan hakları, hürriyet, eşitlik, adalet gibi hukukun değişmeyen genel ilkelerini, kuram ve uygulama bazında ön plana çıkarmaya çalışır.

Fakültemiz, İslâm Hukuku Anabilim Dalı’nda sürdürülen faaliyetlerle öğrencilere aktarılması gereken genel kültür yanında İslâm Hukuk tekniğini, yöntemlerini, tarihini, felsefesini, yöntem ve yorum farklılıklarından doğan farklı içtihatları genel amacına uygun olarak öğrencilerine öğretmeyi ve onları bilimsel anlamda iyi yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca lisans düzeyindeki mezuniyet tezleri ile öğrencilere bilimsel araştırma tekniklerini ve uygulamalarını öğretmeye çalışmaktadır.

Anabilim Dalımızda yapılan akademik çalışmalarda gözettiğimiz amaçlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Fıkıh ilminin İslâmî ilimler arasındaki yeri ve pratik hayattaki karşılığı bakımından öneminin belirtilmesi
  • Fıkıh ilminin, hukuk tarihimize intikal eden kurumlarının incelenmesi
  • Kur’an ile sünnete dayanarak tesis edilen İslâm Hukuku külliyatına dair bilgilerin aktarılması
  • İslâm Hukukunun aslî ve fer’î kaynaklarının incelenmesi
  • İslâm Hukuku kaynaklarında yer alan genel ilkeler ve Hz. Peygamber’in uygulamaları ışığında gerçekleşen içtihatların analiz edilmesi ve değerlendirilmesi
  • İslâm Hukuku literatürünün araştırılması
  • İslâm Hukukunun gözettiği maslahatların tayin edilmesi
  • İslâm Hukuku ve modern hukuk arasında mukayeseli çalışmaların yapılması

 

İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. İlyas YILDIRIM
Telefon: +90 464 214 11 20 / 4616
E-Mail: ilyas.yildirim@erdogan.edu.tr

Akademik Kadro
Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI
Prof. Dr. Şevket TOPAL
Doç. Dr. Ali KUMAŞ
Doç. Dr. İlyas YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Tayip NACAR

Öğr. Gör. Dr. Emine Enise YAKAR
Arş. Gör. Zahide KESKİN
Arş. Gör. Zehra Betül DİNDAROĞLU