Din Eğitimi Anabilim Dalı

Din Eğitimi Bilimi, eğitim gerçekliğinin dini boyutunu bilimsel olarak araştırma konusu yapan bir bilim dalıdır. Başka bir ifadeyle din eğitimi sürecini incelemeye, betimlemeye, açıklamaya ve kontrol altına almaya çalışan bilimsel bir disiplindir.
Din eğitimi biliminin konusu; bilimsel araştırma yapacağı din eğitimi gerçekliğidir. Din eğitimi bilimi dinin öğretilebilirliği ve niçin, nasıl, nerede, hangi araç ve gereçlerle öğretilebileceğini araştırır. Din eğitimi biliminin alanı insan-Tanrı ilişkisinin ve bununla ilgili kuralların ilkelerin, öğütlerin öğretime müsait kılınmasını kapsamakta ve bu anlamda insan varlığının bütünüyle ilgilenmektedir. Bunu yaparken tarih, günümüz ve gelecek boyutlarını birlikte değerlendirir.
Din eğitimi biliminin amacı; araştırma konusu olan din eğitimi gerçekliğini bütün boyutlarıyla bilimsel metot ve teknikler kullanarak betimlemeye, açıklamaya ve kontrol altına almaya çalışmaktır.
Din eğitimi biliminin görevleri ise şunlardır:
 • Kendi teorisini geliştirmek. Yani, konusunu, amacını, araştırma metotlarını ve bilimler arasındaki konumunu kısaca kendi neliğini ortaya koymak.
 • Kullanacağı terminolojiyi, kendi kavramlarını oluşturmak.
 • Yaygın ve örgün din eğitiminin bir ihtiyaç olarak temellendirmesini yapmak.
 • Din eğitiminin ne zaman başladığını, nasıl geliştiğini, bu gelişmeyi etkileyen sebepleri araştırmak.
 • Her kademede gelişim basamaklarına uygun din eğitimi hedefleri ve ilkeleri belirlemek, bunlara uygun programlar geliştirmek.
 • Yaygın din eğitimi alanında anne-babalara, din görevlilerine rehberlik edecek esaslar belirlemek ve yetişkin din eğitimi imkânlarını araştırmak.
 • Din eğitiminde program geliştirmeden başlayarak bütün süreçleri düzenlemeye çalışmak.
 • Din eğitiminin gerçekleştiği pedagojik ortamların özelliklerini keşfetmek.
 • Din eğitiminde görevli elemanlar için tamamlayıcı, destekleyici hizmet içi eğitim programları geliştirmek.
 • Bu alanlardan her birinde ulaşılması gereken amaçları belirlemek ve bu amaçların geçerliliğini ortaya koymak.
 • Din eğitimi faaliyetlerini değerlendirmek ve her alandaki eğitim etkinliklerinin verimli yürütülmesine yardımcı olacak metotlar geliştirmek.
 • Toplumdaki sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmeleri dikkate alarak din eğitimi alanında ileriye dönük teoriler geliştirmek.

 

Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Bayramali NAZIROĞLU
Tel: 0464 214 11 20 / 4708
E-Mail: bayramali.naziroglu@erdogan.edu.tr

Akademik Kadro
Doç. Dr. Bayramali NAZIROĞLU
Doç. Dr. Hacı Yusuf ACUNER
Arş.Gör. Şeyma TURAN