RTEÜ İlahiyat Fakültesi Dergimizin 12. Sayısı Yayımlandı!

27 Aralık 2017 Çarşamba

 
                                                                     RTEÜİFD’NİN 7. CİLT 12. SAYISI YAYIMLANDI!

                                                                                               
 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012 yılından bu yana altı ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. 2017 yılının başında DergiPark’a aktarılan dergimiz, 6. cilt 12. sayısıyla hız kesmeden yoluna devam ediyor.

RTEÜİFD 6. cilt 12. sayısında yer alan 6 telif makale, 2 çeviri makale, 10 kitap değerlendirmesi, 1 makale değerlendirmesi ve 2 sempozyum değerlendirmesi ve 7 doktora tez özetiyle okuyucuyla buluşuyor. Yepyeni konsept ve yüzüyle yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin son sayısına ve tüm eski sayılarına dergipark.gov.tr/rteuifd adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

ARAŞTIRMA MAKALELERİ


 Hissi Mucize Olarak Hz. Peygamber’e İsnad Edilen İnşikâku’l-Kamer Hadisesine Farklı Bir Yaklaşım /
İhsan Arslan
 
 Müderris-Müftü Mehmed Kemâleddin Harputî'nin Kasîde-i Tantarâniyye Şerhi 
Ahmet Karataş

 Ohri Çerçeve Anlaşması Sonrası Makedonya'da Etnik Ayrımcılık ve Kalıcı Barışın Tesisinde Türkiye'nin Rolü 
Mehmet Dalkılıç
 
 Müslümanlar ile Hristiyan Bizans İmparatorluğu'nun İlk Karşılaşması: Mu’te Seriyyesi 
Recep Erkocaaslan
 
 Tarih Dışı Bilgi ve İnsan Tasavvurunun Kur’ân, Hadisler ve Hz. Peygamber ile Dönüşümü 
Zeynep Canan Koçak
 
 et-Tenûhi ve el-Udeydân Özelinde Dünden Bugüne Bir Psikoterapi Geleneği: 'el-Ferac Ba’deş-Şidde' Konulu Eserler 
Adnan Arslan
 
HAKEMLİ ÇEVİRİ MAKALELER
 Ulûmu'l-Kur’ân’la İlgili İlimlerin Tasnifi  Ersin Çelik

 Mukatil b. Süleyman ve Antropomorfizm  Yusuf Yurt, Büşra Yurt
 
MAKALE DEĞERLENDİRMELERİ

 Ayman Shihadeh’in The Existence of God Makalesinin Türkçe Tercümesi Üzerine Bir Değerlendirme 
Neriman Akcanlı Üst
 
KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ
 Saruhan, Müfit Selim(ed.). İslâm Ahlâk Esasları ve Felsefesi. Ankara: Grafiker Yayınları, 2013. 
Muammer İskenderoğlu
 
 Şayegan, Daryuş. Din Devrimi Nedir?. Çeviren: Neslihan Özakıncı. Ankara: Sitare Yayınları, 2016. 
Muhammed Nurullah Turan
 
 Karaca, Faruk. Dinî Gelişim Psikolojisi. Trabzon: Eser Ofset Matbaacılık, 2016. 
Hızır Hacıkeleşoğlu
 
 Aslan, Mehmet Selim. İslâm Aile Hukuku. Bursa: Emin Yayınları, 2015. 
Emine Gümüş Böke
 
 Ağbal, Davut. İbn Arabî’de İşârî Tefsir. İstanbul: Litera Yayıncılık, 2017. 
Faik Aytemiz
 
 Çakmak, Mustafa. Çağdaş Batı ve İslâm Düşüncesinde Dinsel Kapsayıcılık. İstanbul: İz yayıncılık, 2014. 
Arslan Balta
 
 Ayten, Ali. Tanrı’ya Sığınmak Dini Başa Çıkma Üzerine Psiko-Sosyal Bir Araştırma. İstanbul: İz Yayıncılık, 2012. 
Ayşe Murat
 
 Alpyağıl, Recep. Kıta Avrupası Din Felsefesi ve Mistik Gelen-ekler "Kesişen Yollar". İstanbul: İz Yayınları, 2016. 
Sena Ayık
 
 Kalın, Fetullah. Rudolf Otto'da Din, Kutsallık ve Mistik Tecrübe. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2014. 
Hilal Fil
 
 Tatar, Burhanettin. Din İlim ve Sanatta Hermenötik. İstanbul: İsam Yayınları, 2014. 
Hatice Üstün
 
BİLİMSEL TOPLANTI DEĞERLENDİRMELERİ

 Din Sosyolojisi Anabilim Dalı XII. Koordinasyon Toplantısı ve İslam Coğrafyasında Terör, Göç ve Mültecilik Sempozyumu (30 Haziran - 2 Temmuz 2017 Rize) 
Emine Battal
 
 Güneysu Sempozyumu-I Güneysu’da Dini-Sosyal-Kültürel ve Sanatsal Hayat (20-22 Ekim 2017 Rize) 
Şeyma Turan
 
DOKTORA TEZ ÖZETLERİ
 Postmodern Tüketim Anlayışında Dindar Yaşam Biçimleri 
Erol Sungur
 
 Yeni Dini Hareketler ve Şiddet 
Emine Battal
 
 Arap Dilinde İltibas Problemi 
Ahmet Kaplan
 
 Hz. Âişe’nin Hayatı, Şahsiyeti ve Hz. Peygamber Sonrası İslâm Tarihindeki Rolü 
Recep Erkocaaslan

 Buhârî’nin Cerh-Ta‘dîl Metodu 
Mustafa Taş
 
 Ebussuud Efendi’nin İrşâdü’l-Akli’s-Selîm Adlı Tefsirinde Kıraat Olgusu 
Kadir Taşpınar
 
 Hz. Peygamberin Sünnetinde Şefkat 
Recep Ertuğay
 
RTEÜİFD’nin son sayısına ve geçmiş yıllara ait tüm arşive dergipark.gov.tr/rteuifd adresi üzerinden; güncel haberlere, duyurulara ve dergi ile ilgili tüm gelişmelere aşağıdaki sosyal medya adreslerinden ulaşabilirsiniz.

facebook.com/rteuifd                                              twitter.com/rteuifd                                           instagram.com/rteuifd