Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Hakkında

24 Ağustos 2021 Salı

Değerli Öğrencilerimiz,
Fakültemiz 1. Sınıfına kayıt hakkı kazanan (2020-2021 akademik yılında hazırlık sınıfını okuyup başarılı olan öğrenciler ve 2021-2022 akademik yılında fakültemize kayıt yaptırıp hazırlık sınıfı muafiyet sınavını geçen öğrenciler) öğrencilerimizin Ders Muafiyeti ve İntibak işlemleri “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılmaktadır. İlgili yönetmelik maddesi aşağıda yer almaktadır. Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için işlem süreçlerine uymaları gerekmektedir.

Ders muafiyeti ve intibak
MADDE 16 – (1) ÖSYM ile yerleşen ve Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrenciler, daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmayı talep edebilirler. Ders muafiyet başvuru hakkı bir kere olup aşağıda belirtilen dönemlerde yapılır:
 a) Öğrenciler muafiyet başvurularını, dilekçe ve ekinde muaf olmak istedikleri ders/dersleri ve ders içeriklerini gösterir belgeleri ekleyerek her yarıyılın/yılın derslerinin başlamasını izleyen beş iş günü içinde ilgili müdürlük/dekanlıklara yapmak zorundadırlar.
b) Muafiyet işlemleri yapılırken, öğrencinin muafiyet başvuruşunda bulunduğu yıl/yarıyıldan önceki yıl/yarıyıllarda alması gerekirken almadığı veya alıp da başarısız olduğu dersler için muafiyet işlemi yapılmaz.
c) Süresi içerisinde muafiyet talebinde bulunmayan öğrenci ilgili dönemin tüm derslerinden sorumludur.
(2) Ders muafiyetleri, muafiyet başvurularının sona ermesini takiben beş iş günü içinde, ilgili bölüm/program muafiyet ve intibak komisyonunun önerisi ve birim yönetim kurulu tarafından tüm eğitim-öğretim planını kapsayacak şekilde bir defada karara bağlanır ve öğrenciye tebliğ edilir.
(3) Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere devam ederler.
(4) Ders muafiyeti ile ilgili kararlara itirazlar, kararın bir nüshasının öğrenciye teslim tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak yapılır. Yapılan itirazlar ilgili birim tarafından aynı usulle değerlendirilir. Öğrenci itiraz süresi içerisinde istediği derslerden feragat edebilir.
 
Ders Muafiyet Dilekçesi:

Ders İntibak ve Muafiyet Başvuru Dilekçesi